Hyvinvointia ihmiselle.

Suomi 100v.

 

https://www.helsinkikanava.fi/fi/

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

 

https://www.ttl.fi/ohjeita-tyopaikoille-koronavirusepidemian-ehkaisyyn

 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kotihoidon-tyontekijat

 

TYÖNANTAJAN OHJEISTUS SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALALLE SEKÄ PELASTUSTOIMEEN valmiuslain mahdollistamat joustot työaikoihin ja vuosilomiin palvelujen turvaamiseksi.

Kaupungilla on otettu käyttöön valmiuslain mahdollistamat joustot työaikojen ja vuosilomien osalta palvelujen turvaamiseksi ja toimintojen käynnissä pitämiseksi. Irtisanomisaikoja koskeva pidennys otetaan käyttöön vasta, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula.

Ohessa on teille materiaalia liittyen valmiuslain poikkeusmahdollisuuksiin. Tarvittaessa täydennämme materiaalia tilanteen mahdollisesti muuttuessa.

Lisätietoja: luottamusmiehet, pääluottamusmiehet ja yhdistyksen puheenjohtaja

 

TYÖAIKA

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osalta valmiuslaki antaa työnantajalle oikeuden:

•Teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta;

•Poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä;

•Poiketa enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä.

•Poikkeaminen ei saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle eikä työntekijän terveydelle. Soveltamisen edellytyksenä on, että se on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi.

•Edellytyksenä on myös, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi.

•Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset korvausmääräykset esim. epämukavan työajan tai lisä-, ylityön korvaamisesta ovat voimassa.

Asetus on voimassa 13. päivään huhtikuuta 2020 saakka

 

VUOSILOMA

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osalta valmiuslaki antaa työnantajalle oikeuden poiketa vuosilomasäännöksistä ja –määräyksistä seuraavasti:

•Poiketa vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä tai määräyksistä;

•Siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa;

•Keskeyttää jo aloitetun vuosiloman.

•Asetus koskee kaikkea vuosilomalaissa säädettyä vuosilomaa (24 arkipäivän pituinen kesäloma ja 6 arkipäivän pituinen talviloma) sekä säästövapaata. Asetusta sovelletaan myös työehtosopimukseen perustuvaan pidempään vuosilomaan. Sen sijaan asetus ei koskisi pelkästään työehtosopimukseen perustuvaa vapaata esimerkiksi lomarahanvaihtovapaata.

•Asetusta saa soveltaa, jos toimenpiteet olivat tarpeen koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten työjärjestelyjen vuoksi.

•Poikkeustoimilla ei saa vaarantaa henkilöstön turvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Lomat tulee antaa henkilöstölle heti, kun tilanne sen sallii.

•Asetus on voimassa 13. päivään huhtikuuta 2020 saakka.

 

TYÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITA

•Työaika- ja vuosilomalaista poikkeaminen ei saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle eikä työntekijän terveydelle.

•Työnantajan on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista.

•On tärkeää seurata aktiivisesti henkilöstön kuormittumista ja vireystilaa. Tässä tulee huomioida myös työntekijöiden yksilölliset erot kuormittumisessa. Kuormittumisen hallinnan keinoja on mm. riittävä työn tauotus pidentyneiden työvuorojen aikana.

•Työnantajan tulee huolehtia, että työpaikalla on lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa.•Työaika- ja vuosilomalaista poikkeaminen ei saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle eikä työntekijän terveydelle.

 

IRTISANOMISAIKA

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osalta valmiuslaki antaa oikeuden poiketa työsopimuslaista ja työehtosopimusmääräyksistä:

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa työsopimuslain 6 luvun 3 §:n ja työehtosopimusmääräyksen estämättä neljään kuukauteen.

•Irtisanomisaikoja koskeva pidennys otetaan käyttöön vasta, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula.

•Asetus on voimassa 13. päivään huhtikuuta 2020 saakka.•Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osalta valmiuslaki antaa oikeuden poiketa työsopimuslaista ja työehtosopimusmääräyksistä:

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Suomi 100v.

JHL ry 398 edustaa  Helsingin sosiaali-ja terveystoimialan, sekä kolmannen sektorin hoito- ja hoiva-alan henkilöstöä.

Yhdistys huolehtii sekä yksityisen, että julkisen sektorin hoitoalan työntekijöiden edunvalvonnasta Helsingissä yhteistyössä  pääkaupunkiseudun aluetoimiston ja Helsingin yhteisjärjestö JHL:n kanssa.  Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä ovat  luottamusmiehet. He ovat tärkeässä asemassa valvoessaan virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikoilla. He tulkitsevat sopimusten sisältöä, käyvät neuvotteluja työnantajasi kanssa ja osallistuvat työehtojen kehittämiseen. Luottamusmiehet varmistavat, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Yhteistyöterveisin

Hallitus

 

www.jhl.fi / facebook / twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.jhl.fi / facebook / twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Riitta Vehovaara ja Sari Bäcklund oli vieraanamme yhdistyksen hallituksen koulutus päivässä 5.9.19